KIYMETLİ ÇİFTÇİLERİMİZ, ÜRETİCİLERİMİZ, BAŞKANLARIMIZ;

TARIMKON ‘un temel amacı, kırsal kesimdeki üreticinin-halkın refah düzeyinin, ülke ortalamasının üzerine çıkarmak için kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak kendi yöresinde Profesyonel Çiftçilik/Üreticilik Sistemleri ile geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması ilk eseslarımızdandır. Bu amaçlar doğrultusunda, bölge üreticisinin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak gerçekleştirilecek yapısal dönüşümlerle dünyada, uluslararası konumu yükseltilerek bölge üreticisinin/çiftçisinin refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

TARIM HERŞEYDİR” sloganı ile TARIMKON, ulusal sektörel stratejiler, global standartlara uyum süreci ve diğer uluslararası işbirliği alanlarında bölgesel gelişmeye konu faaliyetler ile bölgesel ve yerel düzeylerdeki plan ve programlar arasındaki uyumu güçlendirecek; sektörel tematik, ulusal/uluslararası ve bölgesel politikaların ve uygulamaların etkileşimini artırmaya çalışmaktadır.

TARIMKON ’un ulusal-uluslararası alandaki üyelerine sunduğu “ÖNCE ÜRETİM, SONRA PAZAR değil ÖNCE PAZAR, SONRA ÜRETİM” modeli ile sahip olduğu birçok reform programıyla, tarımdan kırsal kalkınmaya, yerel yönetimlerden çevreye, bölgeler arası gelişmişlik farklarından, yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesine kadar pek çok öncelikli olan gündemdeki ilerlemelere destek vermektedir. Bölgenin kırsal kesiminin refahını artırmak için, süregelen avantajlar ve dezavantajlar gözetilerek, yenilikçi yöntemler geliştirilmekte; arz yönlü bir hizmet sunumu için ihtiyaç duyulan kurumsallaşma, merkezi ve yerel akılların işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Bölgesel kalkınma vizyonunun gerçekleştirmesi, ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan etkili olması için verimliliği ve rekabet gücünü artıran, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, ekonomik ve sosyal etkileşimi kolaylaştıran bir yerleşim sisteminin oluşturulmasında kırsal kesimdeki kalkınma sorunlarının en aza indirilmesini hedeflemektedir.

Bu bağlamda, kırsal kesimde yaşayanların işbirliği, ortaklık kurma ve iş yapabilme kapasitesi geliştirilerek, örgütlenmeleri teşvik edilecek ve tarımsal ürünlerin pazarlanmasına ilişkin idari ve teknik kapasite güçlendirilmeye çalışmaktadır. Her türlü tarımsal ve kırsal destek mekanizmasının havzalar ölçeği üzerinden sunulması ve kırsal alandaki doğal merkez konumundaki bölgesel merkezlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı vermeye çalışmaktayız. Kırsal yerleşimlerde hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, tarımsal verimliliğin artırılması, temel fiziki ve sosyal altyapı eksikliklerinin giderilmesi, gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, tarım dışı ekonominin canlandırılması, işgücü niteliğinin yükseltilmesi ve kırdan kente göçün istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulması sağlanması konusunda destek projeleri üretmektedir.

Belirtilen hedeflere ulaşılmasını sağlamak için konusunda dünya da birçok projeleri hayata geçiren ve söz konusu “ÖNCE ÜRETİM, SONRA PAZAR değil ÖNCE PAZAR, SONRA ÜRETİM” modelimizi birçok bölgede uygulayan uzmanlarımızca siz üreticilerimiz için özel olarak bir yol haritası olarak sunmaktayız.

Bu misyon ve vizyonumuz çerçevesinde yürüttüğümüz projelerimizde MİLLETİN EFENDİSİ olan çiftçilerimize ve üreticilerimize hizmet üretmeye çalıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.